Unilab Time & Attendanace

UnilabTA

Unilab Time & Attendance je software napredne kontrole prolaza i evidencije radnog vremena, dizajniran za okruženja sa velikim brojem kontrolera prolaza i terminala radnog vremena.

Realiziran je kao klijent-server aplikacija u kojoj cjelokupna razmjena informacija, između servera i klijenata, se obavlja putem jednog TCP porta. Za pohranu prikupljenih informacija koristi se izuzetno pouzdani open-source PostgreSQL server. Software omogućava dijeljenje kontrolera prolaza i terminala radnog vremena između velikog broja kompanija, pri čemu svaka od kompanija vrši podešavanja u skladu sa vlastitim potrebama, bez uticaja na ostale sa kojima dijeli hardware. Za potrebe konfigurisanja samog sistema kreirana je posebna aplikacija, čime je aplikacija za krajnjeg korisnika pojednostavljena i oslobođena od podešavanja usko vezanih za kontrolisani hardware. Software omogućava istovremeni rad sa kontrolerima proizvođača IDTECK i ANVIZ, pa je moguće lakše realizirati optimalno rješenje kontrole prolaza i/ili evidencije radnog vremena. Unutar serverske aplikacije kreiran je niz mehanizama koji omogućavaju obavljanje periodičnih backupa baze, sinhronizacije internog vremena kontrolera, provjere validnosti vremenski ograničenih prava korisnika itd. Aplikacija za krajnjeg korisnika omogućava kreiranje velikog broja izvještaja, pri čemu se svaki izvještaj može jednostavno eksportovati u formate kao što su: xml, pdf, csv, xlsx.