Unilab UG219

Nastojeći nuditi kvalitetna i pouzdana rješenja, javila se potreba za dizajniranjem vlastitog GPRS komunikatora i jednostavne alarmne centrale. Nakon izrade prvih testnih primjeraka uslijedio je dugi period intenzivnog testiranja uređaja, u najrazličitijim sredinama, kako bi se uvjerili da uređaj opravdava naša očekivanja.

Osnovna ploča

DSC_0087_1

Kao što je ranije pomenuto, UG219 ima dvojaku funkciju. Radi se jednostavnoj četvorozonskoj alarmnoj centrali i GPRS komunikatoru putem kojeg podržane eksterne alarmne centrale mogu komunicirati sa nadzornim centrima sigurnosnih agencija, a također i obavještavati korisnike o ciljanim događajima SMS porukama.

Alarmna centrala

UG219 implementira alarmnu centralu sa 4 alarmne zone i 2 relejna izlaza. Za svaku alarmnu zonu je moguće zasebno odrediti očekivano normalno stanje senzora (NO/NC) kao i njenu namjenu tj. da li se koristi kao protivprovalna zona, vatrodojavna zona ili tzv. key-switch zona. Prvi relejni izlaz se koristi za povezivanje sirene, dok je drugi proizvoljne namjene i može se upravljati putem SMS poruka. Izlaz za sirenu se može koristiti i za generisanje tzv. chirp signala. U slučaju drugog izlaza omogućeno nam je da ga trajno ili na određeni period aktiviramo/deaktiviramo.

ss1Uključenje/isključenje sistema se može obavljati na dva načina:

  1. Slanjem odgovarajuće SMS poruke
  2. Putem key-switch zone

Alarmna centrala dozvoljava prijavu do 4 korisnika, pri čemu svaki korisnik ima vlastiti PIN definisan četvorocifrenim brojem. PIN se koristi kao zaštita od neautoriziranog pristupa, a također je i osnov za utvrđivanje rednog broja koji se šalje nadzornim centrima u procesu izmjene statusa uključenja sistema. Neautorizirani pristup se dodatno može spriječiti na način da se aktivira opcija koja omogućava kontrolu isključivo putem autoriziranih telefonskih brojeva.

Komunikacija sa nadzornim centrima

ss2

Za komunikaciju sa nadzornim centrima UG219 koristi standardizirani SIADC9 protokol. Moguća je istovremena komunikacija sa dva nadzorna centra kao i definisanje adresa backup servera koji će biti korišteni onda kada komunikator ne može da komunicira sa primarnim serverima. Podržana su oba IP transportna protokola odnosno Tcp i Udp.

Komunikator omogućava definisanje perioda provjere veze sa SIADC9 serverima. Tokom implementacije komunikatora poseban akcenat je stavljen na mehanizme koji obezbijeđuju održavanje veze sa serverima kao i minimiziranje vremena obnove eventualno raskinutih veza.

SMS kontrola i dojava

DSC_0093_1Razmjena informacija sa krajnjim korisnicima se obavlja putem SMS poruka. Putem ovih poruka moguće je kontrolisati status uključenja interne alarmne centrale, aktivirati ili deaktivirati jedan od dva relejna izlaza kao i dobiti informaciju o alarmnoj situaciji. Također, SMS porukama je moguće kontrolisati i neke alarmne centrale povezane na UG219.

Format poruka, koje se razmijenjuju između komunikatora i korisnika, je podesiv. Korisnik određuje sadržaj SMS poruke koji će se slati za odgovarajući alarmni događaj. UG219 pored slanja poruka omogućava i generisanje telefonskog poziva za određene alarmne situacije.

Eksterna alarmna centrala

DSC_0096_1

UG219 se može koristiti kao komunikator za više različitih alarmnih centrala. Komunikator se povezuje na alarmni bus što nosi niz benefita, a jedan od najznačajnijih je izuzetno kratko vrijeme prenosa alarmne poruke do nadzornog centra sigurnosne agencije.

U ovom trenutku, UG219 može se koristiti kao komunikator slijedećih alarmnih centrala:

  1. Paradox Spectra 1728EX, 1728, 1738
  2. Paradox SP4000, SP5500, SP6000, SP7000
  3. Paradox Magelan 5000, 5500
  4. Paradox Evo 192

 

 

Tehničke karakteristike

GSM/GPRS GSM 850MHz, EGSM 900MHz, DCS 1800MHz, PCS 1900MHz
Napajanje 13.8V / Max. 700mA
Temperaturni opseg -20 – 50 C
Opseg dozvoljene vlažnosti 10 – 90%, nekondenzovana
Dimenzije 161x104mm