Nove mogućnosti UC817 kontrolera

Jedan od motiva za razvoj vlastitog kontrolera prolaza je bio ponuditi kontroler koji se može koristiti ne samo za izvršavanje jednostavnih zadataka kao što je kontrolisano omogućavanje ulazaka u štićene prostore, nego i onih složenih za koje se vezuju brojni uslovi i načini djelovanja. Naš kontroler je od samog početka nudio elemente koji se koriste za rješavanje pomenutih složenih zadataka. U nastavku vam predstavljamo nove mogućnosti kontrolera.

1) Generator četvrtki

ss1U sistemima kontrole prolaza je ponekad potrebno dodatno istaknuti određenu radnju ili status, a jedan od dobrih načina je naizmjenično uključivanje i isključivanje vizuelnih ili zvučnih indikatora.

Kontroler nudi mogućnost da generiše četvrtke na zadanom relejnom izlazu, pri čemu je moguće kontrolisati trajanje vremena aktivnosti, neaktivnosti releja kao i ukupan period generisanja signala.

Trajanje intervala može biti zadano u sekundama ili umnošcima 100ms-ih intervala.

 

2) Alarmna centrala

UC817 kontroler digitalne ulaze i relejne izlaze može koristiti za implementaciju jednostavnog alarmnog sistema. Ulazi se mogu grupisati u dvije particije, koje se nezavisno mogu armirati/disarmirati, a dozvoljeno je i definisanje 24h alarmnih zona, čije aktiviranje se uvijek tretira kao alarmna situacija. Armiranje/disarmiranje particije sistema se može obaviti na bilo koju podržanu pobudu. Tako npr. moguće je izvršiti armiranje na autoriziranu kartičnu radnju, na tačno određenom čitaču, a disarmiranje na aktivaciju nekog digitalnog ulaza. Informacije u uključenjima, isključenjima i alarmima se u realnom vremenu mogu vidjeti putem našeg PC software-a.

3) Istovremeno izvršavanje višestrukih poslova – generisanje softwareskih pobuda

Vrlo često je za rješavanje nekog problema potrebno da kontroler za određenu pobudu pokrene više radnji u isto vrijeme, a ne samo jednu. Uvažavajući hardwareska ograničenja omogućili smo da za proizvoljnu pobudu kontroler generiše do 3 nove pobude, a za koje se onda mogu vezati 3 nezavisne radnje/reakcije.

4) Softwareske pobude

U prvoj verziji kontroler firmware-a imali smo izvršavanje posla od strane kontrolera isključivo kao rezultat jedne hardwareske pobude. Kako bi omogućili da kontroler izvršava poslove koji nastaju kao rezultat složenog procesiranja više ulaznih pobuda, uveli smo nove elemente nazvane softwareskim pobudama. Moguće je definisati do 16 softwareskih pobuda.

5) Korisnički brojači

ss2U sistemima kontrole prolaza ponekad se odluka donosi na osnovu određenog broja dešavanja neke radnje ili događaja. Tako npr. da bi smo omogućili da sistem kontrole prolaza automatski uključi alarmni sistem kada su svi korisnici napusti štićeni prostor ili da ga isključi na prvi ulazak u prostor nakon uključenja, jedno od rješenja je da kontroler broji koliko korisnika je trenutno u prostoru i na osnovu tog broja donosi odluku o promjeni statusa alarmne centrale.

Na kontroleru je moguće definisati do 4 korisnička brojača, a moguće operacije sa brojačima su: resetovanje brojača na nulu, povećavanje vrijednosti brojača za jedan i smanjenje vrijednosti brojača za jedan (brojač ne može imati negativne vrijednosti).

6) Izmjena načina rada čitača na ulaznu pobudu

Inicijalno kontroler je nudio mogućnost definisanja načina rada povezanih čitača u smislu da li kontroler pored RFID kartice treba da očekuje unos PIN-a ili ne. Ova vrsta podešavanja se obavlja putem PC software, ali ponekad je za realizaciju određene funkcionalnosti potrebno da način rada čitača se promijeni na odgovarajuću pobudu. Tako npr. ukoliko kontroler prolaza vodi računa kada treba da uključi ili isključi alarmni sistem poželjno je da za isključenje sistema se zahtijeva i dodatni PIN, a u slučaju već isključenog alarmnog sistema takva radnja bi bila suvišna. Ovo je jedan od razloga za implementaciju opisane funkcionalnosti.

7) Korisnički timer-i

Slično kao i u slučaju brojača, ponekad je potrebno mjeriti vrijeme proteklo između nekih radnji i donositi odluku o reakciji kontrolera na osnovu ovog vremena. Kontroler nudi definisanje do 4 korisnička timer-a.

8) Generisanje softwareskih pobuda kao rezultat evaluacije složenog matematičkog izraza

Niz navedenih poboljšanja je uvelike olakšao realizaciju složenih zadataka, ali ponekad ni to nije dovoljno. Recimo da kontroler treba da aktivira relejni izlaz tek kada su barem tri od 4 prva ulaza aktivni, a pri tome mora biti dio dana između 09:00 i 10:00, onda svi prethodni noviteti nisu dovoljni. Ovo je dovoljan motiv da se proba uvesti nova fukcionalnost koja bi se koristila u ovakvim situacijama.

Naše rješenje je mogućnost definisanje do 16 matematičkih izraza, koji ako nakon evaluacije rezultiraju vrijednošću različitom od nule, imaju za posljedicu generisanje sofwareske pobude.

Tako za rješavanje pomenutog problema potrebno je upisati slijedeći izraz u kontroler:

((in1 + in2 + in3 + in4) >= 3) & ((ct >= 09:00) & (ct <= 10:00))

Kontroler trenutno dozvoljava slijedeće operatore:

+, -, *, /, !, =, !=, >, <, >=, <=

U izrazima mogu biti korišteni slijedeći operandi:

a) Digitalni ulazi:

in1, in2, …, in16

b) Trenutni kartični događaj:

ue_c – broj kartice,

ue_t – vrijeme događaja

ue_r – broj čitača na kojem se radnja desila

ue_s – status događaja (autorizirana radnja, neautorizirana radnja, nedozvoljeno vrijeme, ….)

ue_m – relativno vrijeme – broj ms proteklih od inicijalizacije kontrolera do kartične radnje

c) Prethodni kartični događaj:

pue_c, pue_t, pue_r, pue_s, pue_m (isto kao i za trenutni kartični događaj)

d) Korisnički brojači:

c1, c2, …, c4

e) Korisnički timeri:

ut1, ut2, …, ut4

f) Trenutno vrijeme:

ct

g) Vrijeme posljednje aktivacije digitalnog ulaza:

at1, at2, …, at16

h) Vrijeme posljednje deaktivacije digitalnog ulaza:

dt1, dt2, …, dt16

i) Temperatura kontrolera:

tp