Usluge

ZAŠTITARSKI KONSALTING

Unilab d.o.o. je firma sa 26-godišnjem iskustvom u domenu ugradnje sigurnosnih sistema tehničke zaštite na području BiH, koja ima tendenciju kontinuiranog profesionalnog razvoja i unapređenja poslovanja pružajući širok spektar usluga.

Tako orijentisana, sa svojim stručnim kadrovima, otvorena je za sve potencijalne korisnike naših usluga i pruža stručne odgovore na pitanja i rješava sve vaše nedoumice iz domena naše djelatnosti.

Usluge zaštitarskog konsaltinga obavljamo po vašem izboru, kroz aktivnosti:

– Procjena ugroženosti lica i objekata
– Izrada elaborata zaštite sa jasno određenim potrebnim mjerama i sredstvima zaštite
– Definisanje projektnog zadatka
– Organizovanje rada unutrašnjih zaštitarskih službi

Tim profesionalnog i stručnog osoblja našeg Tehničkog sektora je na raspolaganju da vam svojim savjetima predloži konkretne mjere i sredstva zaštite vašeg objekta.

Izborom kvalitetnih rješenja i komponenti sistema tehničke zaštite uz optimalnu cijenu do efikasnog rješenja vašeg sigurnosnog sistema u 24 h.

 

PROJEKTOVANJE SIGURNOSNIH SISTEMA

Projektovanje sigurnosnih sistema tehničke zaštite podrazumjeva detaljnu analizu štićenog objekta i maksimalno uvažavanje potreba i želja korisnika. Uz uvažavanje tehničkih normi i propisa, shodno Zakonu o zaštiti ljudi i imovine, iznalazimo sveobuhvatno rješenje koje će pružiti željeni stepen sigurnosti i zaštite. Postupajući u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima i odabirom optimalnih komponenti pružićemo odgovarajući koncept zaštite.

U okviru usluge projektovanja nudimo izradu idejne i izvedbene projektne dokumentacije:
– protivprovalnih sistema
– vatrodojavnih sistema
– plinodojavnih sistema
– videonadzornih sistema
– sistema kontrole prolaza i obračuna radnog vremena
– interfonskih i videointerfonskih sistema

Projektovanje sigurnosnih sistema tehničke zaštite u fazi projektovanja objekta

Na poziv Investitora ili arhitektonsko / građevinskih projektantskih kompanija postajemo dio projektantskog tima objekta.

 

UGRADNJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Po pozivu potencijalnog klijenta u Unilabu poduzimamo slijedeće korake:
– odgovorna osoba iz Agencije na osnovu obilaska objekta radi analizu procjene ugroženosti objekta
– inžinjer iz projektantskog tima izrađuje idejno rješenje tehničke zaštite sa izborom konkretnih sistema i specifikacijom tehničkih komponenti sistema
– pravi se preliminarna ponuda
– korisnik potvrđuje pristanak na usaglašeno rješenje
– ekipa montera ugrađuje projektovani sistem
– ispitivanje, programiranje i puštanje u rad sistema zaštite
– obuka korisnika i izdavanje garancija na ugrađeni sistem, te predaja dokumentacije


SERVIS SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Za efikasno funkcionisanja vašeg sistema tehničke zaštite  Servisna služba Unilaba se trudi da uvijek reaguje unaprijed, da na svaku vašu prijavu ili sumnju u ispravnost funkcionisanja ugrađenog sigurnosnog sistema reaguje odmah.

Usluge servisa :
– Svim našim korisnicima obezbijeđen je besplatan servis i održavanje ugrađenih sistema tehničke zaštite u redovnom garantnom roku od 12 mjeseci ili u drugačije dogovorenom garantnom roku. Ovdje se podrazumijeva i svaka eventualna potrebna zamjena komponenata sistema.
– Na zahtjev, servisne usluge i usluge održavanja nakon isteka garantnog roka.
– Za korisnike dojavno operativnog centra DOC, praćenje ispravnog rada sistema tehničke zaštite.
Nakon obavljenog godišnjeg servisa ili redovnog pregleda u svrhu održavanja sigurnosnog sistema korisnik dobija odgovarajući atest.

NADZORNI CENTAR DOC

Jedna od usluga koje pružamo je i monitoring alarmnih sistema, u čemu imamo 26-to godišnje iskustvo. Period u kojem živimo diktira sve veću potrebu za sistemima tehničke zaštite, a time i njihov monitoring. Istovremeno s tim, nove tehnologije nameću sveobuhvatniji pristup i u ovom segmentu sigurnosti. Od nekadašnjeg nadzora preko klasične telefonske linije, u poslednje vrijeme sve je češće korištenje sistema za prenos informacija koji koriste GSM, GPRS i Ethernet tehnologiju. U svemu tome, važno mjesto zauzima brza i adekvatna obrada prispjelih informacija. Trenutno opslužujemo preko 1000 korisnika usluga nadzora.

FIZIČKA ZAŠTITA 

Interventne ekipe

Na području grada, u saradnji sa partnerskim agencijama djelujemo sa 7 patrolnih timova, koji čine po dva naoružana zaštitara. Patrolni timovi su uvezani sa DOC-om radio i GSM vezom. Interventna vozila su pokrivena GPS sistemom za praćenje, tako da u svakom momentu imamo informaciju o njihovoj trenutnoj lokaciji, kao i historiji kretanja i zaustavljanja, što našu uslugu čini maksimalno transparentnom.

Čuvarska služba  

Za potrebe banaka, prodajnih objekata, skladišnih prostora, rezidencijalnih objekata, kao i u slučaju vanrednih dešavanja organizujemo i fizičku zaštitu.