Unilab UC817 kontroler prolaza

Ubrzan tempo života i rada ostavlja nam sve manje vremena da se posvetimo obuhvatnoj kontroli pristupa imovini i kretanja uposlenika unutar firme. Jedan od efikasnih načina je korištenjem kvalitetnog sistema kontrole prolaza. Tokom niza godina, projektujući i izvodeći mnogobrojne sisteme kontrole prolaza, primijećeno je da zahtjevi na njima postaju sve složeniji. Nerijetko smo bili prinuđeni da za implementaciju nekog od ovih sistema moramo dizajnirati i izraditi dodatne elektronske sklopove, koji bi obavljali neke specifične funkcije, jer standardni kontroleri prolaza ih nisu mogli obavljati direktno. Odlučili smo dizajnirati kontroler prolaza koji bi zadovoljio, kako uobičajene, tako i specifične i složene zahtjeve sa kojima smo se susretali u našem radu. Kontroler je prikladan za:

 • Jednosmjernu kontrola prolaza dvaju vrata (mogućnost povezivanja tastera za izlazak)

 • Dvosmjernu kontrola prolaza jednih vrata

 • Direktnu kontrolu do dvije rampe (uz nadzor senzora prepreka – infracrvena barijera, induktivna petlja, …)

 • Direktnu kontrolu dvaju vrata sa motoriziranim bravama (brave sa dva električno upravljiva stanja)

 • Kontrolu prolaza u tzv. airlock sistemima

 • Kontrolu korištenja liftova (do 16 tastera/etaža)

U nastavku vam predstavljamo rezultat našeg rada.

UC817 osnovna ploča

DSC_9151

UC817 je kontroler prolaza dizajniran za rad sa dva wiegand 26/34 bitna čitača, sa ukupno 6 digitalnih ulaza i 4 relejna izlaza, locirani na osnovnoj ploči. U slučaju da pomenuto nije dovoljno, kontroler se pomoću ekspanzione ploče DIOExp može proširiti sa dodatnih 10 digitalnih ulaza i 12 relejnih izlaza. Kontroler uz posredovanje odgovarajućeg komunikacionog konvertera sa PC software-om komunicira putem robusne RS485 komunikacije. Dozvoljeno je povezivanje do 32 kontrolera putem samo jednog RS485/Ethernet konvertera.

Kontroler omogućava rad sa do 50.000 kartica, uz mogućnost pohrane do 70.000 događaja u internu memoriju, u uslovima kada komunikacija sa računarom nije moguća. Kontroler zavisno od ulazne pobude može da obavi različite radnje, kako one jednostavne poput aktiviranja nekog od njegovih izlaza, tako i one zahtjevnije kao što je izvođenje tzv. airlock operacije.

Čitači

DSC_9164Kao što je to prethodno spomenuto, kontroler omogućava rad sa dva wiegand 26/34 bitna čitača, pri čemu obavlja automatsku detekciju odgovarajućeg formata. Kontroler ovu detekciju obavlja nezavisno za oba wiegand interface-a, tako da je dozvoljeno i kombinovanje čitača različitih formata. U slučaju kada se koriste čitači sa integrisanom tastaturom, kontroler za detekciju pojedinačnih karaktera očekuje da isti budu kodirani sa 4 bitnim burst-om.

Digitalni ulazi i relejni izlazi

Osnovna ploča UC817 kontrolera sadrži ukupno 6 digitalnih ulaza i 4 relejna izlaza. Svaki od digitalnih ulaza dozvoljava nezavisna podešavanja i predstavlja ulaznu pobudu kontrolera, na koju kontroler može reagovati na različite načine, zavisno od vaše potrebe. Kontroler omogućava da se svaki digitalni ulaz na osnovnoj ploči podesi da reaguje na silaznu, uzlaznu ili bilo koju promjenu stanja ulaznog signala. Također, moguće je podesiti i vrijeme ignorisanja kratkotrajnih promjena ulaznog signala. Kombinujući pomenute parametre na jednostavan način možemo realizirati jednu od često zahtijevanih funkcija sistema kontrole prolaza kao što je zvučno upozorenja na otvorenost određenih vrata, u periodu dužem od dozvoljenog. Relejni izlazi se koriste kao instrument reakcije kontrolera na ulaznu pobudu. Ovi izlazi su dovoljno snažni za direktan rad sa većinom elektromagnetnih prihvatnika. Svaki digitalni ulaz i relejni izlaz ima pridruženu LED diodu što omogućava jednostavnu potvrdu njihove aktivnosti.

Ulazne pobude kontrolera

PobudeUlazne pobude kontrolera predstavljaju promjene na digitalnim ulazima ili wiegand interface-ima. Kontroler aktiviranje i deaktiviranje digitalnih ulaza tretira kao nezavisne pobude i može reagovati zasebno na jednu odnosnu drugu vrstu pobuda. Za korištenje wiegand čitača se vezuju različite pobude kao što su: autorizirana radnja, neautorizirana radnja, korištenje čitača u nedozvoljeno vrijeme, antipassback radnja, korištenje šifre prisile, autorizirana radnja bez mogućnosti izvođenja reakcije itd. Svaki od wiegand interface-a generiše vlastite pobude, tako da u ovom trenutku ukupno 44 ulazne pobude se mogu koristiti kao osnov izvođenja specifične reakcije kontrolera.

Reakcije kontrolera

Pod reakcijom kontrolera podrazumijevamo način na koji kontroler reaguje na specifičnu ulaznu pobudu. Kontroler može da obaviti slijedeće operacije:Reakcije

 • Aktivira jedan ili više proizvoljnih izlaza trajno ili sa određenim trajanjem

 • Deaktivira jedan ili više proizvoljnih izlaza

 • Obavi operaciju samostalnog zaključavanja motorizirane brave, kada to uslovi omogućavaju. Pri operaciji samostalnog zaključavanja je moguće definisati vrijeme zadrške nakon koje kontroler treba da izvede operaciju. Također, uvažava se i senzor prepreke u procesu zaključavanja
 • Obavi operaciju zaključavanja motorizirane brave (brava sa dva položaja) na zahtjev, uz eventualno uvažavanje senzora prepreke

 • Obavi operaciju otključavanje motorizirane brave vodeći računa kako o graničnim položajima brave dobijenim putem senzora, tako i vremenu izvođenja cjelokupne operacije

 • Onemogući daljnji rad zadanog wiegand interface-a ili digitalnog ulaza

 • Omogući/obnovi rad zadanog wiegand interface-a ili digitalnog ulaza

 • Obavi zaključavanje pojedinačne tzv. airlock brave

 • Obavi otključavanje pojedinačne airlock brave, kada to uslovi omogućavaju

 • Obavi onemogućavanje pojedinačne airlock brave

 • Obavi omogućavanje pojedinačne airlock brave

 • Obavi zaključavanje obje airlock brave uz onemogućavanje daljnjeg rada airlock sistema

 • Obavi privremeno otključavanje obje airlock brave, zanemarujući uslove airlock sistema

 • Obavi otključavanje obadvije airlock brave uz onemogućavanje daljnjeg rada airlock sistema

 

Specifičnosti kontrolera

1) Rad sa motoriziranim bravamaDSC_9184

UC817 kontroler je jedan od rijetkih koji omogućava direktan rad sa motoriziranim bravama, za čiju su se integraciju u sistem kontrole prolaza tradicionalno koristili zasebni kontroleri. Kontroler omogućava povezivanje do dvije motorizirane brave, pri čemu svaka od brava ima zaseban tretman. Za potrebe rada sa jednom od ovih brava kontroler rezerviše ukupno 3 digitalna ulaza i 2 relejna izlaza. Prva dva ulaza se koriste za detekciju krajnjih položaja brave, dok se 3. ulaz koristi za povezivanje senzora detekcije prepreke. Kontroler za rad sa ovakvom bravom koristi ukupno 2 izlaza, pri čemu jedan od njih se aktivira pri operaciji otključavanje, dok se drugi koristi kada se obavlja zaključavanje. Kontroler omogućava da se koristi opcija automatskog zaključavanja, nakon isteka definisanog vremena, a kao zaštitnu mjeru u slučaju neispravnosti senzora krajnjih položaja brave, koristi mehanizam definisanja dozvoljenog vremena rada brave pri operaciji otključavanje odnosno zaključavanja. U slučaju kada se koriste dvije motorizirane brave, tada kontroler koristi sve digitalne ulaze i izlaze sa osnovne ploče.

2) Airlock

DSC_9172U okruženjima visoke sigurnosti se koriste tzv. airlock sistemi koji za cilj imaju punu kontrolu ulazaka i izlazaka. Ovakvi sistemi se najčešće sastoje od dvoja kontrolisana vrata, pri čemu samo u vanrednim situacijama obadvoja vrata mogu biti otvorena. Na ovaj način prolaz jedne osobe se obavlja u više koraka: otključavanjem prve brave, ulaskom osobe u međuprostor, zaključavanjem prve brave, te otključavanjem druge brave.

UC817 kontroler može samostalno da obavlja sve airlock operacije koristeći motorizirane brave, a koje su najčešće mandatorne kod ovakvih sistema. Kontroler se brine da samo jedna brava u jednom trenutku može biti otključana, dok se u slučaju vanrednih situacija može zahtijevati da se odstupi od zadanih pravila i otključa odnosno zaključa obadvije brave istovremeno.

3) Otvaranje pod prisilom

Kontroler omogućava rad sa čitačima koji pored dijela namijenjenog za rad sa beskontaktnim karticama posjeduju dio namijenjen za unos šifre. Ovakvi čitači se koriste kada se želi sigurnost podići na viši nivo. U slučaju otvaranja nekih kontrolisanih vrata pored kartice potrebno posjedovati i odgovarajuću šifru, jer za otvaranje vrata je potrebno imati obadvoje. U slučaju da se ovakva vrata moraju otvoriti pod prisilom, moguće je pri otvaranju iskoristiti šifru prisile čime će kontroler za ovakav događaj imati poseban tretman. Kontroler se može programirati da u slučaju šifre prisile otvori vrata, ali da pri tome aktivira i neki dodatni izlaz, čime se ukazuje na vanrednu situaciju. Ovakav događaj, kada bude preuzet od PC software-a, se jasno razlikuje od uobičajenog. Kontroler omogućava definisanje jedne globalne šifre prisile.

4) Vremenska ograničenja prava korisnika

DSC_9159UC817 kontroler omogućava definisanje do 350 vremenskih zona (intervala vremena) u kojima korisnici mogu koristiti wiegand čitače (ograničenja su vezana za korisnike). Ovi intervali vremena se grupišu po danima u sedmici (do 5 intervala u jednom danu) i ovakve grupe za jednu sedmicu čine tzv. vremenski raspored. Na ovaj način dostupno je 10 vremenskih rasporeda, pri čemu za svakog korisnika na kontroleru može zasebno definisati vremenski raspored korišten na prvom, odnosno drugom wiegand interface-u.

5) Način rada wiegand interface-a

Wiegand interface-i dozvoljavaju nezavisno podešavanje jednog od tri načina rada. Podržani su RF način rada, kada se na interface-u isključivo koristi beskontaktni čitač kartica, RF+PIN način rada, kada se koristi čitač kartica sa dodatnom tastaturom kao dodatni nivo provjere korisnika i PIN način rada, kada se koristi isključivo šifra kao element autentikacije korisnika. U slučaju kada se koristi RF+PIN način rada redoslijed unosa šifre i kartice je proizvoljan. Kontroler dozvoljava i definisanje vremena u kojem drugi parametar autentikacije se mora unijeti.

6) Antipassback opcija

Kontroler ima implementiranu tzv. antipassback opciju, putem koje je moguće zahtijevati od kontrolera da spriječi uzastopno korištenje istog čitača od strane istog korisnika. Kada je opcija aktivirana, kontroler za jednog korisnika zahtjeva naizmjenično korištenje njegovih wiegand interface-a, u suprotnom dolazi do generisanja antipassback događaja. Antipassback događaj je jedna od pobuda kontrolera za koju može biti vezana specifična reakcija. Kontroler omogućava upravljanje tzv. antipassback flag-om putem RS485 interface-a, odnosno PC software-om. Ova opcija se često koristi kako bi se implementirao tzv. globalni antipassback.

7) RS485 komunikacija

DSC_9188Kontroler za komunikaciju sa PC software-om koristi robusnu RS485 komunikaciju koja omogućava prenos informacija po samo jednoj parici, na velike udaljenosti, uz dobru zaštitu od smetnji. Obzirom da je ethernet prikladniji medij prenosa informacija za PC, kod implementacije sistema kontrole prolaza se koriste komunikacioni konverteri koji ovu mrežu prevode u ethernet mrežu. Moguće je povezati do 32 kontrolera na samo jednoj parici i potreban je samo jedan konverter za njihovu komunikaciju sa PC-om. Svaki kontroler na jednom RS485 bus-u mora da ima jedinstvenu adresu, a koju podešavamo putem DIP prekidača. Podržane su različite brzine komunikacije od 4800bps do 115.200bps.

8) UC817 kao kontroler liftova

UC817 se može koristiti kao kontroler liftova, jer omogućava izvođenje specifične reakcije za svakog korisnika ponaosob, kao što je deblokiranje tastera za odabir sprata, specifičnih za korisnika. Kontroler sa dodatnom DIOExp pločom omogućava kontrolu do 16 tastera odnosno spratova.

Ekspanziona ploča DIOExp

DSC_9168Nekada je broj digitalnih ulaza i relejnih izlaza, integrisanih na osnovnoj ploči kontrolera, nedovoljan za realizaciju određene funkcionalnosti, kao što je slučaj kada se koriste dvije motorizirane brave u airlock sistemu uz neophodnu indikaciju otključanosti/zaključanosti pojedinačnih brava ili u slučaju kada se kontroler koristi kao lift kontroler. U ovakvim okolnostima se može koristiti DIOExp ploča koja proširuje ulaze i izlaze kontrolera na ukupan broj od 16 ulaza (6 na osnovnoj + 10 na ekspanzionoj) i 16 (4 + 12) izlaza. Kontroler nezavisno tretira sve ulaze i izlaze DIOExp ploče i isti se mogu koristiti slično kao i oni integrisani na osnovnoj ploči.

Tehničke karakteristike

Ukupan broj kartica

50.000

Ukupan broj događaja

70.000

Čitači

2 wiegand 26/34 bita, automatska detekcija formata

Digitalni ulazi

6

Relejni izlazi

4, AC/DC 30V, 2A

Komunikacija

RS485, do 32 kontrolera po jednoj petlji

Brzina komunikacije: 4800bps do 115.200bps

LED indikacija

13 LED, 6 digitalnih ulaza + 4 relejna izlaza + 2 komunikacija + 1 interna dijagnostika

Napajanje

DC12V / Max. 250mA

Temperaturni opseg rada

0 – 50 C

Opseg dozvoljene vlažnosti sredine

10 – 90%, nekondenzovana

Dimenzije

150mm x 150mm